OBWIESZCZENIE Km 1037/18: Druga licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 1037/18
Kielce, dnia 10-11-2020
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1037/18

 

sp.: ss

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 21 grudnia 2020 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w  Kielcach Wydział VIII Cywilny przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XXII odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.800 m. kw., oznaczonej numerami działek 141/9 i 141/10, położonej w Domaszowicach, ul. Przyborowskiego 114 C, gm. Masłów, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w  zabudowie wolnostojącej o  konstrukcji murowanej w  technologii tradycyjnej, o  powierzchni użytkowej 270,50 m. kw., parterowy z poddaszem użytkowym i budynkiem gospodarczo-garażowym parterowym o powierzchni użytkowej 67,73 m. kw., dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00039040/1 stanowiącej własność dłużnika: Garecka – Juszczyk Katarzyna. Nieruchomość nie posiada prawnie zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  …………………………………………. 1.107.656,00-zł.

Cena wywołania wynosi kwotę: …………………………………………………………    738.437,33-zł.

(dwie trzecie ceny oszacowania)

Wysokość rękojmi wynosi kwotę  ………………………………………………………    110.765,60-zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości t.j. kwotę: 110.765,60-zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika)  na rachunek bankowy Komornika nr PKO BP SA  I Oddział w Kielcach nr 17 1020 2629 0000 9202 0015 8733 z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie KM 1037/18 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.