OBWIESZCZENIE Km 1939/19: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 1939/19
Kielce, dnia 19-04-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1939/19 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzycieli:

  1. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty

  1. Wołowska 8, 51-116 Wrocław

rep. Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko sp.k.

Radca Prawny Bobowski Sylwester

  1. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
  2. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  3. Kujawska 26, 25-344 Kielce

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości, oznaczonej jako lokal mieszkalny, położony w Kielcach przy ul. Romualda 2/25, dla którego urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00115385/8, należącej do dłużnika:

Zarychta Edyta

  1. Daleka 3/84, 25-319 Kielce

adres dodatkowy:

  1. Romualda 2/25, 25-322 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego nastąpi w dniu: 21 maja 2021 r. o godz. 12:00 w miejscu położenia tego lokalu mieszkalnego.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 22 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.