OBWIESZCZENIE Km 700/19: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 700/19
Kielce, dnia 12-01-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 700/19
sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany

Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku

  1. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

rep. Kancelaria Signi S.A. Radca Prawny Idzik Dawid

  1. Słonimskiego 1-1A, 50-304 Wrocław

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości, położonej w Domaszowicach, gm. Masłów, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00094516/2, należącej do dłużnika:

Mojecki Łukasz

Domaszowice 129, 25-900 Kielce

adres do korespondencji:

  1. Jana Nowaka Jeziorańskiego 6/20, 03-984 Warszawa

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w dniu: 19 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w miejscu położenia tej nieruchomości.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 23 marca 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.