OBWIESZCZENIE Km 909/18: Opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 909/18
Kielce, dnia 20-11-2020
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 909/18 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

  1. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków

rep. Kancelaria Prawna HTP Puniewska Waszczyńska sp.k. Adwokat Harasym Krzysztof

  1. Kwidzyńska 2, 51-416 Wrocław

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny, stanowiący wspólność ustawową majątkową małżeńską, położony w Kielcach przy ul. Malskiej 8/11, dla którego urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00113057/6, należący do dłużników:

  1. Tuśnio Teresa
  2. Malskiej 8/11, 25-435 Kielce
  3. Tuśnio Grzegorz
  4. Malskiej 8/11, 25-435 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego nastąpi w dniu: 11 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 w miejscu położenia tego lokalu mieszkalnego.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 16 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.