OBWIESZCZENIE Kmp 44/06: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Kmp 44/06
Kielce, dnia 28-12-2020
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Kmp 44/06 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Mierzejewski Marcin

  1. Okrzei 19/23/13, 25-525 Kielce,

z udziałem:

  1. Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach

działający w imieniu i  na rzecz Likwidatora Funduszu Alimentacyjnego

– Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

  1. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz,
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  1. Wesoła 51, 25-353 Kielce

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości położonej w miejscowości Krajno – Zagórze, gm. Górno, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00046643/0, należącej do dłużnika:

Mierzejewski Zenon

  1. Herbska 19/4, 25-616 Kielce

adres dodatkowy:

  1. Jagiellońska 20/44, 25-613 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w dniu: 04 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w miejscu położenia tej nieruchomości.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 09 marca 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.