Komornik Kielce Paweł Kułaga

OBWIESZCZENIE Km 224/20: Opisu i oszacowanie lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego oznaczonego jako lokal mieszkalny własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Kielcach przy ul. Chopina 13/3, wpisany w rejestrze lokali własnościowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, należący do dłużnika…

OBWIESZCZENIE Km 969/18: Opisu i oszacowanie udziału 1/3 w nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania udziału 1/3 w nieruchomości, położonej w Masłów II, gm. Masłów, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00062711/6, należącej do dłużnika…

OBWIESZCZENIE Km 1037/18: Licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 14 września 2020 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w  Kielcach Wydział VIII Cywilny przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XXII odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.800 m. kw., oznaczonej numerami działek 141/9 i 141/10, położonej w Domaszowicach, ul. Przyborowskiego 114 C, gm. Masłów…

OBWIESZCZENIE Km 2050/17: Opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego oznaczonego jako lokal mieszkalny własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Kielcach przy ul. Karłowicza 11/26 wpisany do rejestru lokali własnościowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00114761/1, należący do dłużnika…