OBWIESZCZENIE KM 1894/14: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt KM 1894/14
Kielce, dnia 10-03-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1894/14 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Spółdzielnia Mieszkaniowa WICHROWE WZGÓRZE w Kielcach

  1. Jeziorańskiego 73

25-432 Kielce,

rep. Radca Prawny Gaber-Dorasińska Maria 

przystąpił do opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego oznaczonego jako lokal mieszkalny własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 85/54,  wpisany do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej WICHROWE WZGÓRZE w Kielcach, dla którego nie jest urządzona księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydziale Ksiąg Wieczystych, należącego do dłużnika:

Stawiarz Palmira

  1. Jeziorańskiego 85/54

25-432 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego nastąpi w dniu: 15 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w miejscu położenia tego lokalu mieszkalnego.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 18 maja 2021 r. o godz. 15:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.