OBWIESZCZENIE KM 1581/18: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt KM 1581/18
Kielce, dnia 08-03-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1581/18 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka

z siedzibą w Gdyni

  1. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, 81-455 Gdynia

rep. A. Jedliński i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.

Radca Prawny Słomiński Marek

  1. 10 Lutego 5, 81-366 Gdynia

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny, stanowiący wspólność ustawową majątkową małżeńską, położony w Kielcach przy ul. Słonecznej 36/67, dla którego urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00129840/7, należącej do dłużników:

  1. Gołąb Anna
  2. Słoneczna 36/67, 25-731 Kielce
  3. Gołąb Maciej
  4. Słoneczna 36/67, 25-731 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego nastąpi w dniu: 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w miejscu położenia tego lokalu mieszkalnego.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 18 maja 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.