OBWIESZCZENIE Km 521/13: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 521/13
Kielce, dnia 24-03-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 521/13 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzycieli:

 1. Gałczyński Adam
  Partyzantów 43A, 28-300 Jędrzejów
  rep. Kancelaria Prawna Radca Prawny Krzysztofik Rafał
  Sadowa 20, 28-300 Jędrzejów
 2. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu
  Wołowska 8, 51-116 Wrocław
  rep. Kancelaria Prawna RAVEN P. Krupa sp. k. Radca Prawny Sobutka Monika
  Wołowska 8, 51-116 Wrocław

przystąpił do opisu i oszacowania udziału w wysokości 1/2 należącego do Wan Teresy oraz udziału w wysokości 1/2 należącego do Magner Margaret w nieruchomości położonej w miejscowości Marzysz, gm. Daleszyce, która posiada urządzoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00007727/8, należącej do dłużników:

 1. Wan Teresa
  Mazurska 18/20/3, 25-342 Kielce
 2. Magner Margaret
  Mazurska 18/20/3, 25-342 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w dniu: 06 maja 2021 r. o godz. 10:00 w miejscu położenia tej nieruchomości.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 08 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.