OBWIESZCZENIE Km 705/19: Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 705/19
Kielce, dnia 22-02-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 705/19 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 23 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w  Jędrzejowie Wydział I Cywilny przy ul. Warszawskiej 44 w pokoju nr 218 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału 1/2 w nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 904/32 o powierzchni 1246 m.kw., obręb 0001 Chęciny, niezabudowanej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, położonej w Chęcinach przy ul. Jana III Sobieskiego, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00108317/9, stanowiącej własność dłużnika:

Krzemiński Krystian

  1. Prosta 14/16/53

25-040 Kielce 

 

Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  ………………………  44.906,00-zł.

Cena wywołania wynosi kwotę: …………………………………………………………  33.679,50-zł.

(trzy czwarte ceny oszacowania)

Wysokość rękojmi wynosi kwotę  ……………………………………………………..    4.490,60-zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości t.j. kwotę: 4.490,60-zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika)  na rachunek bankowy Komornika nr PKO BP SA  I Oddział w Kielcach nr 17 1020 2629 0000 9202 0015 8733 z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji udziału 1/2 w nieruchomości w sprawie KM 705/19 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych