OBWIESZCZENIE Km 224/20: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km Km 224/20
Kielce, dnia 19-04-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 224/20 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach

  1. Kujawska 26

25-344 Kielce

przystąpił do opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego oznaczonego jako lokal mieszkalny własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Kielcach przy ul. Chopina 13/3, wpisany w rejestrze lokali własnościowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, należący do dłużnika:

Kraszewska Halina

  1. Chopina 13/3

25-356 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego nastąpi w dniu: 28 maja 2021 r. o godz. 11:00 w miejscu położenia tego lokalu mieszkalnego.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 29 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.