OBWIESZCZENIE Kmp 2/20: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Kmp 2/20
Kielce, dnia 19-04-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Kmp 2/20 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Jędrzejczyk Adrianna

  1. Urzędnicza 9A/20,

25-729 Kielce

przystąpił do opisu i oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości, położonej w miejscowości Kostomłoty II, gm. Miedziana Góra, która posiada  założoną  księgę  wieczystą  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Kielcach o numerze: KI1L/00006604/3, należącej do dłużnika:

Jędrzejczyk Magdalena

  1. Turystyczna 10/12

25-557 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionego udziału 1/2 w nieruchomości nastąpi w dniu: 21 maja 2021 o godz. 10:00 w miejscu położenia tej nieruchomości.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowego udziału 1/2 w nieruchomości i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 22 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.