OBWIESZCZENIE Km 638/16: Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 638/16
Kielce, dnia 29-04-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 638/16 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 08 czerwca 2021 r. o godz. 8:40 w Sądzie Rejonowym w  Kielcach Wydział I Cywilny przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XVII odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

ograniczonego prawa rzeczowego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 składającego się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 62,50 m.kw., położonego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym mieszkalnym w Kielcach przy ul. Massalskiego 12, wpisanego do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DOMATOR w Kielcach, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00060121/9, stanowiącego własność dłużnika: Gola Adrian.

 

Lokal mieszkalny oszacowany jest na kwotę:  ……………………………………..  270.885,00-zł.

Cena wywołania wynosi kwotę: …………………………………………………………  203.163,75-zł.

(trzy czwarte ceny oszacowania)

Wysokość rękojmi wynosi kwotę  ………………………………………………………    27.088,50-zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania lokalu mieszkalnego t.j. kwotę: 27.088,50-zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika)  na rachunek bankowy Komornika nr PKO BP SA  I Oddział w Kielcach nr 17 1020 2629 0000 9202 0015 8733 z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji lokalu mieszkalnego w sprawie KM 638/16 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.